Authorisation and Passporting

GLOBAL TRADE CIF LTD, ett cypriotisk värdepappersföretag registrerat hos Cyperns registrator för företag under registreringsnummer HE311445 (“Bolaget”), licensierat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC“) och auktoriserat att verka under det registrerade namnet  FINANSERO www.finansero.com.

Bolaget är verksamt i enlighet med Europeiska unionens direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID). MiFID II tillhandahåller ett harmoniserat regelverk för investeringstjänster i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Huvudsyftet med MiFID II-direktivet är att öka den finansiella transparensen, öka konkurrensen och erbjuda ett bättre konsumentskydd för investeringstjänster.

Cyperns värdepappers- och utbyteskommission (CySEC)


Licens nr. 190/13

GLOBAL TRADE CIF LTD är auktoriserat och reglerat som ett cypriotisk värdepappersföretag (CIF), registrerat under Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (www.cysec.gov.cy), med licensnr. 190/13, enligt lagen om investeringstjänster och investeringsverksamhet och reglerade marknader från 2007 (lag 144(I)/2007). CySEC är en oberoende offentlig tillsynsmyndighet med ansvar för tillsynen av marknaden för investeringstjänster och transaktioner med överlåtbara värdepapper som utförs i Cypern. .


CySEC grundades i enlighet med avsnitt 5 i Securities and Exchange Commission (Establishment and Responsibilities) Law från 2001 som en offentlig juridisk person. CySEC: s verksamhet regleras av de lagar som reglerar strukturen, ansvaret, befogenheterna, organisationen av Cyperns värdepappers- och utbyteskommission och andra relaterade frågor (L73(I)/2009). För att se vår licens klicka här


I enlighet med lag 144(I)/2007 är bolaget medlem i Investor Compensation Fund (ICF). ICF inrättades i enlighet med artikel 59.1 och 59.2 i lag 144(Ι)/2007 som föreskriver tillhandahållande av investeringstjänster, utövande av investeringsverksamhet, drift av reglerade marknader och andra relaterade frågor ("lagen"), som en ersättningsfond för investerare för andra fondkunder än kreditinstitut. Dess befogenheter och funktioner regleras av bestämmelserna i lagen och i direktiv 144-2007-15 i CySEC för fortsatt drift och drift av Värdepappersföretagets fond för ersättning till investerare ("direktivet").


Syftet med ICF är att säkra fordringar från täckta kunder mot ICF-medlemmarna genom betalning av ersättning, om de nödvändiga förutsättningarna är uppfyllda. Alla icke-professionella investerarkunder till en ICF-medlem som omfattas av ICF för fordringar mot en sådan medlem, som härrör från de tjänster som medlemmen tillhandahåller, kan ansöka om ersättning. Läs mer

REGISTRERINGAR

GLOBAL TRADE CIF LTD arbetar i enlighet med höga finansiella standarder och har tillstånd att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till EU: s medlemsstater.  GLOBAL TRADE CIF LTD är registrerat hos flera myndigheter. Nedan följer en lista över de myndigheter som bland annat GLOBAL TRADE CIF LTD är registrerat hos. Observera att listan inte är uttömmande.

Commissione Nazionale per le


Società e la Borsa (CONSOB)


Organisationsnummer 3899  

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, Italien) är tillsynsmyndighet för den italienska marknaden för finansiella produkter. Dess mål är att skydda investerare och marknadens effektivitet, transparens och utveckling. CONSOB reglerar tillhandahållandet av investeringstjänster och aktiviteter, de beteenden som måste hållas av mellanhänder och finansiella säljare i hanteringen av investerare, principer och kriterier relaterade till organisationen av "Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari" och "Organismo dei consulenti finanziari". Läs mer

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)


Registrering

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) är den polska finansinspektionen. KNF är behörig i frågor som rör tillsyn av finansmarknaden och säkerställer att finansmarknaden fungerar korrekt, dess stabilitet, öppenhet, förtroende och säkerhet, och skyddar marknadsaktörernas intressen. Dessutom främjar KNF utvecklingen av finansmarknaden och dess konkurrenskraft genom att vidta utbildnings- och informationsåtgärder i samband med finansmarknadens funktion.
Den är också ansvarig för tillsynen av banker, kapitalmarknad, försäkringsmarknad, pensionssystem och betalningstjänster. Läs mer

Finansinspektionen (FI)


Organisationsnummer. 34103

Finansinspektionen (FI, Sverige) är en finansiell tillsynsmyndighet som följer och analyserar trender på finansmarknaden och bedömer enskilda företags finansiella hälsa. FI övervakar efterlevnaden av stadgar, förordningar och andra föreskrifter, utövar tillsyn över insiderlagen och utreder fall av misstänkta brott och aktiekursmanipulationer.


FI utfärdar föreskrifter och riktlinjer för bedömning av om befintlig lagstiftning behöver ändras. Den utfärdar tillstånd till företag som vill tillhandahålla finansiella tjänster, utformar regler och föreskrifter för finansiell verksamhet och övervakar dessa regler och riskbedömningar.


FI ansvarar också för att företagen lämnar fullständig och tydlig information till konsumenterna och ser till att rutiner för sådan information fungerar tillfredsställande. Läs mer

The Comisión Nacional del


Mercado de Valores (CNMV)


Organisationsnummer 3647

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, Spanien) är den myndighet som ansvarar för att övervaka och inspektera de spanska aktiemarknaderna och verksamheten hos alla deltagare på dessa marknader. Det skapades av värdepappersmarknadslagen, som införde djupgående reformer av detta segment av det spanska finansiella systemet. Syftet med CNMV är att säkerställa insynen på den spanska marknaden och en korrekt prisbildning på dem samt att skydda investerare. CNMV främjar utlämnande av all information som krävs för att uppnå dessa mål, på alla sätt som står till dess förfogande. Läs mer

Bundesanstalt für


Finanzdienstleistungsaufsicht


(BaFin)


Registreringsnummer 136563

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Tyskland) är den integrerade tillsynsmyndigheten för Tysklands finansmarknad.


Den ansvarar för tillsyn över kreditinstitut, finansiella tjänsteleverantörer, kapitalförvaltningsbolag, försäkringsföretag, pensionsfonder (enheter som står under tillsyn) och värdepappershandel.


BaFin ser sig som en framåtblickande, riskorienterad tillsynsmyndighet. Det agerar beslutsamt och omdömesgillt för att bidra till att det tyska finansiella systemet fungerar väl, är stabilt och redbar i ett europeiskt och internationellt sammanhang och på så sätt fullgöra sitt lagstadgade mandat efter bästa förmåga. Läs mer

Finanstilsynet (Norway)


Organisationsnummer;FT00079593

Finanstilsynet är Finansinspektionen i Norge. Baserat på norsk lagstiftning och internationella standarder fungerar den som en oberoende statlig myndighet och ansvarar för finansiell reglering och tillsyn av företag och marknader. Syftet är att främja finansiell stabilitet och ordnade marknadsförhållanden och att skapa förtroende för att finansiella avtal kommer att uppfyllas och tjänster utföras som avsett.


Finanstilsynet reglerar och övervakar, förutom finansmarknadsplatser, banker, finansbolag, hypoteksbolag, försäkringsbolag, pensionsfonder, värdepappersföretag och värdepappersfondsförvaltning.


Utgångspunkten är att alla ovannämnda företag som står under tillsyn måste ges konkurrensvillkor, som är i linje med dem som instituten i andra EES-medlemsstater åtnjuter. Läs mer

Also registered with:

Nederländerna Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Österrike Financial Market Authority (FMA)
Danmark Finanstilsynet (FSA)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Tjeckien Czech National Bank (CNB)
Estland Finantsinspektsioon (IF)
Frankrike Autorité des Marchés Financiers (AMF)
GREKLAND Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Ungern Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Lettland  Financial and Capital Market Commission (FCMC)
Litauen  Bank of Lithuania (BL)
Slovakien National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenien Securities Maket Agency (SMA)
Bulgarien  Financial Supervision Commission (FSC)

 

Viktig anmärkning: GLOBAL TRADE CIF LTD tillhandahåller inte tjänster till territorierna i USA, Kanada, Storbritannien, Belgien, Ryssland, Vitryssland, Demokratiska folkrepubliken Korea och Iran.

Behöver du hjälp? Kontakta oss!
Behöver du hjälp?
Kontakta oss!
WhatsApp

Du kan nu använda WhatsApp för att kommunicera med oss live. Genom att klicka på WhatsApp bekräftar du att företaget inte kan ansvara för säkerheten eller integriteten för information som du skickar via WhatsApp under din kommunikation med företaget, inklusive erhållande av konversationer, e-postadress eller andra personuppgifter från tredje part. För mer information, se vår Ansvarsfriskrivning för tredje part.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK